W szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających oraz tych którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), wymagające zapewnienia dzieciom opieki.

Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 7:00. Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu – nie później niż do godz. 14:00.

Karta zapisu ucznia